تیپ مگنولیا

تیپ مگنولیادر ورینا تنها سه نمونه دارد به مجموع مساحت 221متر به همراه دو

خواب و تی وی روم مجزا با سه تراس  کوچک با قابلیت چیدمان بسیار مناسب.

عکس مقابل مشخصات متراژی و متریالی دقیق تیپ مگنولیارا به نمایش گذاسته

توجه تمامی عکس های این صفحه مربوط به تیپ مگنولیا می باشد.